Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę
Świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
 
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
 
Hymn
Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowo,
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo
porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna Światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości.
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu.
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste.
Ciebie, Oblubienice, przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.
 
P. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko.
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.
 
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 
Módlmy się:
Święta Maryjo, Matko Pana naszego spraw, byśmy rozważając Twoje Niepokalane Poczęcie, mogli łatwiej
otrzymać nagrodę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie
Boże niech odpoczywają w pokoju
W. Amen.
 
Hymn
Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami
Nowa Gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami.
Ogromna czartu jesteś w szyku obóz
silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port
nieomylny.
 
P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.
W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła
rąk swoich.
Pani wysłuchaj…
 
Módlmy się:
Święta Maryjo …
 
Przybądź nam …
 
Hymn
Witaj Arko Przymierza, Tronie Salomona
Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych
farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów, boskim ogniem
gorejąca,
Tyś różdżka Aronowa śliczny kwiat
rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu
Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od
winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za Matkę przyozdobił
Sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała
w Tobie.
 
P. Ja mieszkam na wysokościach.
W. I tron mój w słupie obłoku.
P. Pani, wysłuchaj …
 
Módlmy się:
Święta Maryjo …
 
Przybądź nam …
 
Hymn
Witaj świątynio Boga w Trójcy
Jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego!
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O Palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód
wystawiona
Wszelkąś łaską, jedyna Panno wypełniona.
 
P. Jak lilia między cierniem.
W. Tak przyjaciółka moja między córkami
Adamowymi.
P. Pani, wysłuchaj …
 
Módlmy się:
Święta Maryjo …
 
Hymn
Witaj miasto ucieczki, wieżo
utwierdzona
Dawidowa, basztami i bronią
wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów
stajała.
O mężna białogłowo, Judyt wojująca,
Od niewoli okrótnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela Świata Maryja powiła.
 
P. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko
moja.
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie
nie postała.
P. Pani, wysłuchaj …
 
Módlmy się:
Święta Maryjo …
 
Hymn
Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo
dało,
Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało
się przybrało,
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od aniołów jest on
umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje.
W poczęciu swym jak złota zorza światłem
sieje.
Między cierniem lilija, kruszy łeb
smokowi,
Piękna, jak w pełni księżyc świeci
człowiekowi.
 
P. Jam sprawiła na niebie, aby
wschodziła światłość nieustająca
W. I jako mgła okryłam wszystką
ziemię.
P. Pani, wysłuchaj …
 
Módlmy się:
Święta Maryjo …
 
Niechaj nas Syn Twój o Pani do siebie
nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
 
Przybądź nam …
 
Hymn
Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej
czystości,
Gwiazdami uwieńczona Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących!
Bramo rajska, niemocnych zdrowie w twej
obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym
Syjonie.
 
P. Jako olej wonny, Imię Twe, Maryjo.
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w
Tobie.
P. Pani wysłuchaj …
 
Ofiarowanie Godzinek
Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem
Tobie,
Te Godzinki ku większej czci Twej i
ozdobie.
Prosząc, byś nas zbawienną drogą
prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką
była.
 
Tać to różdżka, w której ani
pierworodnej,
Ani uczynkowej winy skaza nie postała,
 
P. W poczęciu Twoim, Panno,
niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś
Syna porodziła.
 
Módlmy się:
Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie
Maryi Panny godny Synowi Swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś
przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci Tegoż
Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do Siebie
dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego.

Drukuj stronę Drukuj stronę